ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ-Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/18-00

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Długa 21 32-765 Rzezawa

tel. 14 68 58 555 / 14 68 58 872

fax. 14 68 58 601 wew. 36

 

Opis przedmiotu usługi:

Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”.

 

Trening „Autoprezentacja i kreowanie wizerunku” Zakres wsparcia:

 • udoskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji (werbalnej i niewerbalnej),
 • nabycie i udoskonalenie umiejętności umiejętnego kontrolowania autoprezentacji,
 • zbudowanie profesjonalnego wizerunku swojej osoby i odpowiednich relacji z rozmówcami,
 • nabycie i udoskonalenie umiejętności przekonania innych do własnego zdania,
 • nabycie i udoskonalenie umiejętności skutecznej argumentacji,
 • udoskonalenie umiejętności asertywnej obrony własnego zdania i swoich praw a także przyjmowania uzasadnionej krytyki,
 • nabycie i udoskonalenie umiejętności konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej

Liczba osób – 11 osób; Liczba godzin – 8; Termin realizacji: 19 grudnia 2018; Ilość grup – I; Miejsce realizacji: Gmina Rzezawa – Sala szkoleniowa zapewniona przez Zamawiającego. Zamawiający finansuje wyżywienie dla trenera – obiad oraz przerwa kawowa.

 

Warsztaty rozwoju osobistego i asertywności (warsztat wyjazdowy – hotel zapewnia Zamawiający) Zakres wsparcia:

 • przybliżenie znaczenia słowa „asertywność”,
 • zastanowienie się, jakie sytuacje w życiu wymagają asertywności,
 • zastanowienie się dlaczego w niektórych sytuacjach społecznych trudno jest się zachowywać w sposób asertywny;
 • pokazanie możliwych obszarów rozwoju osobistego i sposobów na realizację siebie,
 • pokazanie, jakie mogą być konsekwencje zaniedbania rozwoju osobistego,
 • inspirowanie do poszukiwań i odkrywania siebie,
 • rozwijanie szerokiego wachlarza umiejętności społecznych.

Liczba osób – 11 osób; Liczba godzin 16; Termin realizacji: 15-16 grudnia 2018; Ilość grup-I; Miejsce realizacji: Województwo Małopolskie do 150 kilometrów miejsca zamawiającego (GOPS Rzezawa, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa) – Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera oraz transport z i do Rzezawy.

 

Warunki współpracy:

Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych. Wykonawca musi zrealizować cały zakres szkoleń.

 

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

 

Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Usługa szkoleniowa realizowane będzie zgodnie z Katalogiem maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

 1. a) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
 2. b) Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
 3. c) Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, c) Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,
 3. d) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.
 4. e) Podmiot/osoba posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

 

Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
  1. cena usługi brutto – 90 % – liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
  2. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% – liczba możliwych do uzyskania punktów = 10
 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów, gdzie:

 • Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
 • C of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 • Od 1 do 5 przeprowadzonych szkoleń – 5 pkt
 • Powyżej 5 przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt
 • Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu :

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzone według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z opisem ich kwalifikacji – CV.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: gopsrzezawa.efs@gmail.com w terminie do 10.12.2018 r. do godz. 12:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferta pisemna złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558  oraz adresem email: gopsrzezawa.efs@gmail.com

 

Załączniki

Wzór formularza ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załączniki trener Rzezawa