ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/18-00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” została wybrana oferta złożona przez:

Polskie Tatry S.A. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena usługi brutto (znaczenie: 95 pkt.) oraz kategoria obiektu (znaczenie: 5 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Polskie Tatry S.A.

ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane

Cena brutto: 95,00 pkt

Kategoria obiektu: 5,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 Hotel Cristal Park Sp. z o. o.

ul. Traugutta 5, 33 – 101 Tarnów

Cena brutto: 76,35 pkt

Kategoria obiektu: 5,00 pkt

Łącznie: 81,35 pkt

II w kolejności
3 Hotel Klimek SPA Klimek Sp. J.

Złockie 107, 33 – 370 Muszyna

Cena brutto: 73,83 pkt

Kategoria obiektu: 5,00 pkt

Łącznie: 78,83 pkt

III w kolejności
4 Ośrodek Wypoczynkowy Limba

Piotr Rzadkosz

ul. ul. Kośne Hamry 15a, 34-520 Poronin

Cena brutto: 63,35 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Łącznie: 63,35 pkt

IV w kolejności
5 Magdalena Siśkiewicz New Challenge,

ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków

Cena brutto: 35,00 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Łącznie: 35,00 pkt

V w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, kategoria obiektu) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Polskie Tatry S.A., ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.