ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/18-00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” została wybrana oferta złożona przez:

Centrum Edukacyjne „Libertia” Oskar Szafrański Pomorska 41A/60, 90 – 203 Łódź

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 8 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena usługi brutto (znaczenie: 90 pkt.) oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń (znaczenie: 10 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Centrum Edukacyjne „Libertia” Oskar Szafrański

ul. Pomorska 41A/60, 90 – 203 Łódź

Cena brutto: 90,00 pkt.

Doświadczenie: 10,00 pkt.

Łącznie: 100,00 pkt.

I w kolejności
2 Piękny Umysł. Szkolenia Psychologiczne i Coaching. Natalia Woszczyk – Haładus

ul. Wojska Polskiego 26 , 42-300 Myszków

Cena brutto: 60,58 pkt.

Doświadczenie: 10,00 pkt.

Łącznie: 70,58 pkt.

II w kolejności
3 Inventum Sp. Z o. o.

Ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz

Cena brutto: 58,33 pkt.

Doświadczenie: 10,00 pkt.

Łącznie: 68,33 pkt.

III w kolejności
4 Magda Sumera

Kuków 152/3

Cena brutto: 25,61 pkt.

Doświadczenie: 10,00 pkt.

Łącznie: 35,61 pkt.

IV w kolejności
5 Polvotech Aneta Dziedzic

Zawada 297, 32-445 Krzyszkowice

Cena brutto: 21,00 pkt.

Doświadczenie: 10,00 pkt.

Łącznie: 31,00 pkt..

V w kolejności
6 Avenhansen Sp. z o. o.

ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9, 30-053 Kraków

Cena brutto: 11,63 pkt.

Doświadczenie: 10,00 pkt.

Łącznie: 21,63 pkt..

VI w kolejności
7 Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o o.

ul. Franciszkańska 20/4a, 87 – 100 Toruń

Cena brutto: 6,34 pkt.

Doświadczenie: 10,00 pkt.

Łącznie: 16,34 pkt..

VII w kolejności
8 Akademia Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Janusz Żywiec

ul. Kasztanowa 28c, 33-113 Zgłobice

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych – nie podlega ocenie.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że siedem z ośmiu złożonych ofert spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Oferta złożona przez Akademia Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Janusz Żywiec (ul. Kasztanowa 28c, 33-113 Zgłobice) została odrzucona z powodu niespełniania warunków zamówienia – brak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Fakt ten został przez w/w oferenta potwierdzony w rozmowie telefonicznej.

 

Zamawiający dokonał oceny pozostałych ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Centrum Edukacyjne „Libertia” Oskar Szafrański, ul. Pomorska 41A/60, 90 – 203 Łódź,  przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert