ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla pięciu uczestników projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem  dla pięciu uczestników projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Długa 21

32-765 Rzezawa

tel.: 14 685 85 55

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80411200-0  Usługi szkół nauki jazdy

80411000-8 Usługi szkół jazdy

80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego     wraz z jego opłaceniem dla 5 uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników szkoleń oraz przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia o maksymalnie 50% jego wartości.

 

Czas trwania: min. 60 godzin (po odliczeniu przerw) w tym:

 1. a) zajęcia teoretyczne min. 30 godz. (przy czym 1 godzina wynosi 45 min.),
 2. b) zajęcia praktyczne min. 30 godz. (przy czym 1 godzina wynosi 60 min.).

 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (teksy jednolity Dz.U. 2019 poz. 341, z późn. zm.)                      oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206).

 

Od Wykonawcy wymaga się:

 1. pokrycia kosztów badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań (w razie niezakwalifikowania się uczestnika, wysłanego na szkolenie przez Zleceniodawcę,               z powodu zastrzeżeń lekarskich, Zamawiający pokryje wyłącznie koszty badań lekarskich – taka osoba nie będzie uczestniczyć w szkoleniu),
 2. ubezpieczenia uczestnika szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 3. przeprowadzenia pełnego szkolenia, obejmującego 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych;
 4. ewaluacji obejmującej:
 • przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie testu i/lub egzaminu wewnętrznego z zakresu wszystkich modułów tematycznych dla Uczestnika
 1. ustalenia terminu i opłacenia kosztów egzaminu państwowego kat. B w Ośrodku Ruchu Drogowego (teorii i praktyki), w taki sposób, że Wykonawca:
 • opłaci koszty egzaminu teoretycznego, a w przypadku niezdania egzaminu za pierwszym podejściem opłaci powtórny egzamin teoretyczny,
 • opłaci koszty egzaminu praktycznego, a w przypadku niezdania egzaminu za pierwszym podejściem opłaci powtórny egzamin praktyczny,
 1. wystawienia certyfikatu potwierdzającego udział w kursie,
 2. w przypadku niezdania egzaminu praktycznego za pierwszym podejściem zapewnienia uczestnikowi 6 godzin dodatkowych zajęć praktycznych (jazd).

 

Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie zrealizowane i udokumentowane usługi objęte przedmiotem zamówienia, wg cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w dwóch transzach (ratach):

 • I transza – po zorganizowaniu i przeprowadzeniu pełnego kursu (tj. badań lekarskich, ubezpieczenia, zajęć teoretycznych i praktycznych w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywiście wykonanych usług,
 • II transza – po zorganizowaniu i odbyciu się egzaminów państwowych (teoretycznych i praktycznych), w tym egzaminów poprawkowych oraz dodatkowych zajęć praktycznych (jazd) w przypadku powtarzania przez uczestnika egzaminu praktyczny, w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywiście wykonanych usług.

 

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 28.02.2021 r., przy czym realizacja pełnego kursu (tj. badań lekarskich, ubezpieczenia, zajęć teoretycznych i praktycznych, ewaluacji) do  20.12.2020 r.

Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego,               w przypadku wystąpienia okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu składania oferty.

 

Zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie ustalonym wspólnie z Zamawiającym, zgodnie z harmonogramem, który zostanie opracowany przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Zajęcia praktyczne będą ustalane indywidualnie z Uczestnikiem kursu.

 

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne odbywały się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, tj. Rzezawa, ul. Długa 21. Wykonawca zapewni dojazd uczestników do/z Rzezawy.

Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy w ruchu miejskim odbywały się w miejscowości będącej siedzibą ośrodka egzaminacyjnego, w którym Wykonawca ustali i opłaci egzamin państwowy dla Uczestników szkolenia. Wykonawca zapewni dojazd uczestników do/z Rzezawy.

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych

 

 

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                          w postępowaniu dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w szczególności nie wszczęto wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego lub układowego, a także postępowania egzekucyjnego,
 5. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu                         na podstawie złożonych dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. II, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

Wykonawcy składają oświadczenia RODO wg wzoru określonego przez Zamawiającego załącznik 3 do zapytania ofertowego.

 

 1. Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy oraz zmiany wynikające z następstw zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy;
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.

 

 1. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

 

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

 

Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium:

Cena brutto – max. 100 pkt. Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy -tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

Cmin

Pc = ————– x  100 pkt

Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa łączna cena brutto za wykonanie zamówienia spośród złożonych ofert;

Cn – łączna cena brutto za wykonanie całości zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

 

Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej                         ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 

 • Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).
 • Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: gopsrzezawa.efs@gmail.com  w terminie do 19.05.2020 r. do godz. 15.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną (zawiązując konsorcjum), w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • W toku dokonania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 • Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.
 • Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

 • Dodatkowe warunki
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 • Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Unieważnienie postępowania:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:

 1. jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania
 2. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

 • wykonawców będących osobami fizycznymi,
 • wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 • członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa

 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:   iod@valven.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla pięciu uczestników projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady „rozeznanie rynku” określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20 rozdz. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą „rozeznanie rynku”, określoną w rozdz. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558               oraz adresem email: gopsrzezawa.efs@gmail.com

 

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie RODO