ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych, poradnictwa psychologicznego dziecięcego oraz indywidualnych treningów psychologicznych dla dzieci w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych, poradnictwa psychologicznego dziecięcego oraz indywidualnych treningów psychologicznych dla dzieci w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie do realizacji Zadania 1 – Poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych, została wybrana oferta złożona przez:

 

Marcin Szczuka – Poradnictwo Psychologiczne,

Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 80 pkt.) oraz dyspozycyjność psychologa (znaczenie: 20 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Marcin Szczuka – Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia Cena brutto: 80,00 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 100,00pkt

I w kolejności
2 Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk,

50-362 Wrocław, ul. Minkowskiego 5/3

Cena brutto: 74,07 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 94,07pkt

II w kolejności
3 PRO-EDU Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice Cena brutto: 62,50 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 82,50pkt

III w kolejności
4 Inventum Sp. z o. o. , ul. Mikołaja Reja 20a, 33 – 300 Nowy Sącz Cena brutto: 57,14 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 77,14pkt

IV w kolejności
5 Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary Cena brutto: 54,05 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 74,05pkt

V w kolejności

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, dyspozycyjność psychologa) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Marcin Szczuka – Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.