ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie rehabilitacji dla dorosłych uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie rehabilitacji dla dorosłych uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” do realizacji zamówienia, została wybrana oferta złożona przez:

 

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie

32 – 765 Rzezawa, ul. Wiśniowa 30

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 80 pkt) oraz dyspozycyjność fizjoterapeuty (znaczenie: 20 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie

32 – 765 Rzezawa, ul. Wiśniowa 30

Cena brutto: 80,00 pkt

Dyspozycyjność fizjoterapeuty: 0,00 pkt

Łącznie: 80,00 pkt

I w kolejności
2 IP – Med. Iwona Pieniążek

Łychów 19/29, 32 – 700 Bochnia

Cena brutto: 76,96 pkt

Dyspozycyjność fizjoterapeuty: 0,00 pkt

Łącznie: 76,96 pkt

II w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, dyspozycyjność fizjoterapeuty) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie,
32 – 765 Rzezawa, ul. Wiśniowa 30,
przyznano największą ilość punktów (80,00).