ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ- USŁUGA

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.- Długa 21
32-765 Rzezawa

I.Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

II.Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, każdego uczestnika projektu, tj.: 60 osób -Diagnoza potrzeb i potencjałów wykonana zostanie przez Specjalistę ds. diagnoz. Specjalista analizował będzie indywidualne predyspozycje uczestników wraz z specjalistami typu: psycholog, socjolog o specjalności praca socjalna, doradca zawodowy , którzy dobierani będą do zespołu przeprowadzającego diagnozy w zależności od potrzeb. Doradca zawodowy opracowywał będzie część diagnozy dotyczącą aktywizacji zawodowej dla tych, którzy mogą być objęci aktywizacją zawodową. Psycholog oraz socjolog będą odpowiedzialni za opracowanie części psychospołecznej w tym identyfikacji indywidualnych problemów i zjawisk społecznych jak również pomiar kompetencji i umiejętności społecznych, posiadanych indywidualnych zasobów i deficytów. Zespół będzie dokonywał diagnozy w oparciu o wyspecjalizowane narzędzia wykorzystywane w procesie diagnostycznym. Zespół dokona kodowana, analizy oraz interpretacji wyników indywidualnych badań diagnostycznych w formie indywidualnych raportów z badania. Specjalista ds. diagnoz w oparciu o indywidualne raporty z badania opracowywał będzie indywidualną ścieżkę udziału w projekcie dla każdego uczestnika. Specjalista zgodnie z metodologią pracy socjalnej i standardami pracy socjalnej przy współpracy ze specjalistami będzie dokonywał cyklicznej rediagnozy celem dokonania oceny nabytych umiejętności i kompetencji jak również oceny postępu w kontekście zaplanowanych rezultatów. Przy współpracy ze specjalistami realizującymi wsparcie w formach indywidualnych i grupowych oraz pracownikami socjalnymi dokonywał będzie ewentualnych zmian indywidualnej ścieżki udziału celem dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do bieżących potrzeb uczestników i zaplanowanych rezultatów projektu. Przewiduje się 8 godzin pracy specjalistów z każdym uczestnikiem projektu. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w latach 2018-2021 wynosi: 480 godzin. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.08.2021 roku Specjalista w ramach realizowanej usługi zapewni wyspecjalizowane narzędzia w tym testy psychometryczne np. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, specjalistyczne narzędzia stosowane w diagnozie w  pracy socjalnej zgodnie z metodyką pracy socjalnej, testy psychometryczne i/lub socjometryczne wykorzystywane w doradztwie zawodowym np. Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Wymagane doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie przeprowadzania Indywidualnych Diagnoz Potrzeb oraz planowania indywidualnej ścieżki wsparcia, doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej
  3. Przedłoży wraz z ofertą metodologię badań diagnostycznych celem zapewnienia jakości i trafności realizowanej usługi.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty oraz załączoną do oferty metodologię badań diagnostycznych.

 

IV.Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.08.2021

 

V.Opis sposobu obliczenia ceny:

  1. Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia
  2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
  3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
  4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
  5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

 

VI.Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

VII.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 12.10.2018 do godziny 14:30 na adres e-mail: gops_rzezawa@poczta.onet.pl lub osobiście w siedzibie GOPS Rzezawie tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie ul.- Długa 21,  32-765 Rzezawa z dopiskiem „rozeznanie dostępnej oferty rynkowej Specjalista ds. Indywidualnej diagnozy potrzeb”

 

VIII Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
  2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

WZÓR OFERTY_MONITORING

04.10.2018

Kierownik GOPS

mgr Patrycja Kowalska