ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- SPECJALISTA DS. INDYWIDUALNEJ DIAGNOZY POTRZEB

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” została wybrana oferta złożona przez:

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ SPOŁECZNYCH „DIAGNOSIS” Arkadiusz Dudek
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była: cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (znaczenie: 100 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ SPOŁECZNYCH „DIAGNOSIS” Arkadiusz Dudek Cena brutto: 100,00 pkt

 

I w kolejności
2 Piękny Umysł Trenerstwo o Szkolenia Psychologiczne Natalia Woszczk – Haładus Cena brutto: 94,73 pkt

.

II w kolejności

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ SPOŁECZNYCH „DIAGNOSIS” Arkadiusz Dudek przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert

16.10.2018
Kierownik GOPS
Patrycja Kowalska