ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ- Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/18-00

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rzezawie ul. Długa 21 32-765 Rzezawa

tel. 14 68 58 555 / 14 68 58 872

fax. 14 68 58 601 wew. 36

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 15.12.2018 od godziny 9.00 – 16.12.2018 do godziny 17.00
dla maksymalnie 18 osób w tym 12 osób dorosłych oraz 6 dzieci.

 

 • Jeden nocleg wraz ze śniadaniem (np. jajecznica, parówki, kiełbaski białe, naleśniki, pieczywo, sery, masło, wędliny, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, napoje – herbata, kawa, woda mineralna) w dniu 15, 16. grudnia 2018 dla maksymalnie 18 osób,
 • Obiad (zupa, drugie danie np. mięso/ryba, surówka, dodatki skrobiowe), deser np. sernik, jabłecznik itp. kompot lub napój) w dniach 15-16.12.2018 dla maksymalnie 12 osób dorosłych,
 • Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 15,16 grudnia 2018
  dla maksymalnie 6 dzieci,
 • Przerwa kawowa osoba dorosła (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 15,16 grudnia 2018 dla maksymalnie 12 osób dorosłych,
 • Przerwa ciasteczkowa (ciastka, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 15,16 grudnia 2018 dla maksymalnie 6 dzieci,
 • Kolacja szwedzki stół (jedno danie ciepłe np. leczo, spaghetti, naleśniki, zapiekanka, pizza oraz przystawki, sałatki, pieczywo, masło, wędliny, sery, warzywa, owoce, napoje kawa, herbata, woda) dniu 15 grudnia 2018 dla maksymalnie 12 osób dorosłych
 • Kolacja szwedzki stół w dniu 15 grudnia 2018 dla maksymalnie 6 dzieci (jedno danie ciepłe np. spaghetti, naleśniki, zapiekanka, pizza oraz przystawki, sałatki, pieczywo, masło, wędliny, sery, warzywa, owoce, napoje, herbata, woda)
 • Wynajem sali szkoleniowej w dniach 15,16 grudnia 2018 z wyposażeniem (ekran, flipchart, rzutnik) dla 12 osób (11 uczestników i 1 trener).
 • Zapewnienie opieki nad dziećmi w dniach 15,16 grudnia 2018 w czasie pobytu rodzica
  na szkoleniu dla maksymalnie 6 dzieci każdego dnia.
 • propozycje zagospodarowania czasu wolnego dla 17 osób w dniach 15,16 grudnia 2018 r. w godzinach wieczornych na terenie ośrodka.
 • basen w dniach: 15,16 grudnia 2018 dla maksymalnie 17 osób – 1 godzina na osobę dziennie.

 

W sytuacjach niezależnych od zamawiającego liczba osób w przedmiotowym zamówieniu może ulec zmianie. Koszty związane z realizacją usługi będą pokryte za faktycznie zrealizowaną usługę.

 

Warunki współpracy: Umowa cywilno-prawna.

 

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Ośrodek zapewni dostęp do basenu krytego z obsługą ratownika, na potrzeby realizacji usługi,
 2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych,
 3. Ośrodek dysponuje salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi,
 4. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku,
 5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony jest w łazienkę.
 6. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Rzezawa, 32-765 Rzezawa

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 1. cena usługi brutto – 95 % – liczba możliwych do uzyskania punktów = 95
 2. kategoria obiektu – 5% – liczba możliwych do uzyskania punktów = 5

 

Cena usługi brutto: (Cmin / C of. licz.) x *95 = liczba uzyskanych punktów, gdzie:

 • Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
 • C of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Punkty za kryterium „kategorię obiektu” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 5 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Kategoria obiektu” weryfikacja na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, oceniana będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Kategoria obiektu co najmniej 3 gwiazdki – 5 pkt.

Kategoria obiektu poniżej 3 gwiazdek – 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 5 pkt.

Końcowy wyniki zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę:
 • Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę dorosłą,
 • Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę – dziecko
 • Obiad za osobę dorosłą,
 • Obiad za osobę – dziecko
 • Przerwa kawowa za osobę dorosłą,
 • Przerwa ciasteczkowa za dziecko
 • Kolacja szwedzki stół za osobę dorosłą
 • Kolacja szwedzki stół za dziecko
 • Wynajem sal szkoleniowych za dzień najmu za salę.
 • Basen godzina na osobę.
 • Zagospodarowania czasu wolnego za osobę

 

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
 4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
 3. osobiście,
 4. za pośrednictwem posłańca,
 5. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – porozumiewanie się
  w formie poczty elektronicznej na adres: efs@gmail.com
 6. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.
 7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 8. Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558 oraz adresem email: gopsrzezawa.efs@gmail.com

 

Zamawiający oświadcza, że nie planuje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących Zapytania ofertowego.

 

Termin  związania ofertą.

 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 2. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, sporządzoną na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.
 6. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika (może to być jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum tzw. lider). Musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
 7. Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.
 8. Zaleca się trwale połączyć wszystkie strony oferty.
 9. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie
  w osobnej wewnętrznej kopercie opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty – należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Ponadto Wykonawca powinien wykazać, nie później niż w dniu składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji: nazwy (firmy) oraz adresów a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.

 1. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 2. Oświadczenia, o których mowa w Zapytaniu ofertowym dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są
  w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Uwaga:

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z  nieprawidłowego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek informacji z podanych w niniejszym punkcie.

 • Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę
  – w tym celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA”
  z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa zapytania lub „wycofać ofertę” – w tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania zapytania, którego dotyczy wycofanie.
 • Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać ma formularzu oferty na adres e-mail: gopsrzezawa.efs@gmail.com lub osobiście w siedzibie GOPS tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, z dopiskiem: „Usługa noclegowo – gastronomiczna w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”, do dnia 10.12.2018 r. do godz. 12:00.

 

Termin realizacji umowy:

Zgodnie z harmonogram.

 

Powiązania kapitałowe: Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności poprzez:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Formularz ofertowy hotel Rzezawa

Data i podpis